Bệnh Nội tiết-chuyển hóa

Thuốc tebexerol immunoxel 500ml